Featured Video

Refacing Kitchen Cabinets

Latest Comments

augie tyson: Where did u guys get that wallpaper? Its cool
SHEM (Przemysław Orawiec): Aiman Ariff It doesn't always show up. You should still have fully functional root and recovery. Just go to the Play Store and install SuperSU. If you have it on your phone go to the app and update the binaries. 
ELLEN PRIDGEN: how can united states receive Arkana products in the post?
perawich pongsawad: ผมไม่เคยรู้จักคุณริวเป็นการส่วนตัว เท่าที่ได้ดูพิธีกรรม และวัตถุมงคลต่างๆ ผมคอมเม้นท์ว่าคุณริ้วไม่ได้มีความรู้อะไรเลย......เกี่ยวกับพิธีกรรมจีน โดยเฉพาะเทพเจ้ากวนอู อาทิ คุณไม่เคยได้ศึกษา เรียนรู้ประเพณี เรื่องพิธีกรรม การลงตราพระนามในฮู้ ตัวอักษรต่างๆ คุณริ้วสร้างการประชาสัมพันธ์แบบแบ่งรับแบ่งสู้เพื่อป้องกันตัวเองจาการวิภาควิจารณ์ ด้วยคำพูดที่ว่า ริ้วเป็นแค่คนที่ถูกรับเชิญ ริ้วเป็นคนธรรมดาอย่างโน้น นี่ นั้น แต่การแสดงออกมันขัดแย้ง ผมอย่างบอกคุณริ้ว และทุกท่านที่ได้อ่านบทความนี้ว่า เทพเจ้ากวนอู ศักดิ์สิทธฺ์เพราะคนนับถือบูชา ด้วยคุณธรรมประจำของพระองค์ ไม่อยากให้เอาพระนามของท่านมาประชาสัมพันธ์ตัวเอง สำหรับผู้ทีมีจิตศรัทธาในเทพเจ้ากวนอู ท่านสามารถสอบถามจากผู้รู้จะดีกว่า สถานที่ที่ผมรู้จัก สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ สมาคมเต็กก่า เบอร์โทรหาที่กณูเกิ้ลเอานะครับ
Mike McTighe: Racist crap from old movies is always hilarious.
Glen Honour: so do you pay extra for the facebook app etc? :s
Keith Hussey: They either pace it too fast or not fast enough the smarks will never be happy.

RX8 Starting Issues... fixed