รถติดถุงลม
Did this video help you?

pitbull FirstStyle: พึงรู้กันหรา

เสาวลักษณ์ จันทร์ประดิษฐ์: ใช้ระบบเมน้วลหรือไฟฟ้า

pieyannawut: ไฟฟ้าครับ

ภาสกรณ์ จันทร์ศรีสุริยวง: ลมได้ใจจิงๆ
Rating:
รถติดถุงลม 4.8 out of 5

Featured Video

Refacing Kitchen Cabinets

Latest Comments

mabachew01: Howdy STDiesel: I have to disagree. This last of the 4020 was going to be broken down and sold for parts. It was purchased by Foose and it blew life into the public interest of John Deere, and trust me, Deere brand is suffering. For any Foose fan out there, we never thought that he'd design outside the car realm. The fact that Foose donated his time and efforts into Deere to engineer a truly remarkable and stunning looking 4020, says that he's a fan of Deere. Admit it, it looks good.
Leonel Martucci: because i'm not blind and i'm watching the video.
ron erkkila: You should treat the tarp so that UV doesn't degrade it. they only last about a year...Nice hard back tent though and throw some camo paint on it.
Sam: You live on 242, right? I see this thing in harpers preserve alot. Bad ass little car man.
DG121480: 9.4 mpg eh?... That does not compute. 115 miles out of 35 gallons of fuel is just about 3.2 mpg guys!
emil sponga: based directly on the century chassis that was a century old
Tiffany Chou: but i have 5 hearts

รถติดถุงลม